Közmeghallgatás 2012.

Nyomtatás PDF

Baktalórántháza Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 20-án a Művelődési Központban megtartotta éves közmeghallgatását hozzávetőlegesen 150 állampolgár jelenlétében.

Nagy Lajos polgármester köszöntötte a megjelent lakosságot, az Önkormányzat dolgozóit, továbbá a meghívott vendégeket.

Megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, így határozatképes a közmeghallgatás. Majd elmondta, hogy a Képviselő-testületnek évente egyszer szükséges közmeghallgatást tartani, ahol a város vezetősége, a Képviselő-testület tagjai, illetve a Polgármester beszámol az előző egy év elvégzett feladatairól, problémáiról, a következő évre vonatkozó tervekről.

Önkormányzatunk költségvetési gazdálkodása ebben az évben 3,5 milliárd Ft főösszeget tett ki, ennek az összegnek a 10 %-át fordítottuk fejlesztésekre, 90 %-át pedig a működési kiadásokra. Év elején úgy tűnt, hogy a költségvetési bevételeink nem fedezik a kiadásokat, ezért jelentős hiánnyal, hitelfelvétellel terveztük meg a költségvetést, ennek a hiánynak az összege 179 millió Ft. Állami segítségnek köszönhetően ebben az évben működési hitelfelvételre nem kényszerültünk, hanem ebből az állami segítségből tudtuk fenntartani és működtetni az önkormányzatot. Ez az állami segítség egy június havi 46 millió Ft-os kiegészítő támogatásban mutatkozott meg és a mai napon 150 millió Ft kiegészítő támogatásban részesült önkormányzatunk, ezek a támogatások teszik lehetővé, hogy egyenesbe tudjuk hozni év végére a gazdálkodásunkat. Egy nagyon fontos tényezőt szeretnék kiemelni, az 5 000 fő alatti települések teljes adósságállományát az állam átvállalja, december 28-ig meg is fizeti az érintett pénzintézetek felé, így történik ez Baktalórántháza esetében is. Az önkormányzat teljes hitelállománya átvállalásra kerül, ez összesen 322 millió Ft, ebben benne vannak a korábbi években felvett, felhalmozódott működési hitelek, valamint azok a fejlesztési hitelek, amelyek a településen megtörtént fejlesztésekhez hozzájárultak.

Az állami költségvetési rendszer áttér az ún. feladatfinanszírozásra, ami azt jelenti, hogy minden jogszabályban az önkormányzatra rótt feladatellátást az állami költségvetés lefinanszíroz, de csak azt finanszírozza le, egyéb feladatokat pedig az önkormányzatoknak a saját bevételeiből kell teljesíteni.

Három oktatási intézményt tart fenn az önkormányzat, ezek közül legkisebb költségvetéssel az óvoda rendelkezik, 80 millió Ft-os a költségvetése. A kiadások sokkal nagyobbak voltak, mint a bevételek, ezért a különbözetet az egyéb bevételekből kellett az önkormányzatnak hozzátenni, 80 millió Ft volt a kiadás, a bevétel viszont csak 46 millió Ft.

Az óvoda továbbra is 8 csoportban működik Baktalórántházán, Nyírjákón is van még 2 csoport, hiszen társulási formában történik a feladatellátás, Baktalórántházán 17 óvodapedagógus és 7 dajka látja el a szakmai tevékenységet, kisegítő munkatársakat is sikerült alkalmazni, mint a korábbi években is az óvodai nevelés területén. Az óvodás gyerekek száma 185 fő Baktalórántházát illetően.

Jelentős fejlesztés történt az óvoda tekintetében, az eddigi két telephely egy telephelyre került egy 157 millió Ft-os beruházásból. A Zrínyi úti telephely egyrészt bővült, másrészt a külső-belső felújítása az épületnek megtörtént. Ezen túlmenően sor került bútorok, valamint óvodai játékok beszerzésére, így a bővítést követően nem volt akadálya annak, hogy a szeptemberi nevelési év kezdetekor már egy telephelyen működjön az óvoda.

Az általános iskolai oktatás szintén társulási formában történik a nyírjákói tagintézményünkkel. Jelenleg 30 fő pedagógus látja el Baktalórántházán a munkát, 15 osztály és 353 tanuló van jelenleg a statisztikai adatok szerint az iskolában. Az általános iskola kiadási főösszege 166 millió Ft, a saját bevétel 134 millió Ft, ebből adódóan az egyéb saját forrásból több mint 30 millió Ft-tal kell kiegészítenünk az általános iskola működését.

Fontos megemlíteni az iskola tekintetében, hogy az intézményvezető személyében változás történt, december 1-jétől Botos Attilánét tankerületi igazgatónak nevezték ki, az ő helyét a tanév végéig Pinte Lászlóné tölti be.

A középiskolánk a legnagyobb költségvetési intézmény. Jelenleg 41 osztályban több mint 1000 nappali tagozatos tanuló és 88 esti tagozatos hallgató folytatja tanulmányait, illetve 300 kollégista ellátása is biztosított. Jelenleg a középiskola dolgozói létszáma 165 fő.  Az intézmény kiadási főösszege ebben az évben 751 millió Ft-ot tesz ki, a bevétel pedig 741 millió Ft.

2013. január 1-től a két oktatási intézményünk – általános iskola és a középiskola – állami fenntartás alá kerül, ami egyrészt a szakmai irányítást jelenti, másrészt pedig az iskola működtetését. Az ott dolgozók állami alkalmazottak lesznek, az iskola számláit az állam fogja fizetni és a szakmai irányítást is az állami fenntartó fogja ellátni, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Megyei szinten működnek a tankerületi igazgatóságok, legalsó szinten a járási tankerületi igazgatóságok. Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzat kivonul az intézmények fenntartásából, működtetéséből, azt, hogy ez jó dolog-e, a gyakorlat fogja megmutatni. A tankerületi igazgatóság 2013. január 2-tól a Polgármesteri Hivatal földszinti irodáiban fogja ellátni feladatát. 

Önkormányzatunk fenntartása alatt a Kistérségi Szociális Központ látja el a különböző szociális szolgáltatásokat nem csak Baktalórántházán, hanem ún. mikro körzetként a kistérséghez tartozó további 10 településen is végez szolgáltatásokat. A jelenleg 49 fős dolgozói létszámban benne vannak azok a munkatársak, akik ezen a 10 településen látnak el különböző gyermekvédelmi, illetve szociális feladatokat. Ez az az intézmény, amelyik pozitív szaldós az önkormányzat tekintetében, több a bevétele, mint a kiadása.  Nagyon széles a működési területe:

- Szociális étkeztetés, átlagosan 334 fő volt Baktalórántházán,

- Házi segítségnyújtásban 87 fő részesül, ezen túlmenően 58 jelzőkészülék került az elmúlt években kihelyezésre az idős lakótársak felé,

- Nappali ellátásban 50 fő részesül az intézmény égisze alatt,

- A bentlakásos intézményben 32 főt látunk el, a gyermekek átmeneti otthonában 12 fő ellátására nyílik lehetőség az intézmény fenntartása alatt.

A közművelődési, közgyűjteményi feladatokat továbbra is a József Attila Művelődési Központ és Könyvtár látja el. Láthatta mindenki, hogy az előző év végén jelentős fejlesztések történtek mind a Könyvtár, mind a Művelődési Ház vonatkozásában azzal a céllal, hogy minél több rendezvényre, minél több szervezett programra kerüljön sor.

A közművelődési feladatellátás is alulfinanszírozott, ebben az évben 26 millió Ft-ot tesznek ki a kiadások és 10 millió Ft bevételre tett szert az intézmény, tehát a 16 millió Ft különbözetet hozzá kellett tenni az intézmény működtetéséhez.

Itt kell megemlíteni a különböző működő kulturális csoportjainkat, akik ebben az évben is jól teljesítettek és részt vettek a különböző ünnepi és önkormányzati rendezvényeken: Nyugdíjas Népdalkör, Városi Vegyeskar, Kökörcsin Együttes, valamint a Mazsorett-csoportot.
A Polgármesteri Hivatal esetében szervezeti változásokról kell beszámolni, ami január 1-jétől várható. Baktalórántháza járási székhely lesz január 1-től, ami azt is jelenti, hogy több, eddig önkormányzati feladat, vagy jegyzői hatáskörben lévő államigazgatási feladat ellátása járási hivatalokhoz kerül: okmányiroda, gyámhivatal, szabálysértési hatóság, különböző szociális igazgatási területek, valamint általános, elsősorban műszaki igazgatási területek kerülnek a járási feladatellátásba. A Munkaügyi Központ is a járási hivatal égisze alatt fog működni. Összesen 39 fő fog a járási hivatalban dolgozni, ebből 10 fő a Munkaügyi Központ létszáma. Örömmel nyugtázhatom, hogy a 29 főből 19 főt a baktalórántházi Polgármesteri Hivatal ad. Megtörtént a járási hivatalvezető kinevezése, Dr. Kiss Béla, a Máriapócsi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét nevezték ki a hivatal vezetőjének.

Az egészségügyi alapellátást továbbra is biztosítja Baktalórántháza, két háziorvosi körzettel, egy fogorvosi körzettel, valamint a védőnői feladatokat is ellátjuk, akik a Járóbeteg-szakellátó Központban működnek. Továbbra is Baktalórántházán működik a központi ügyelet, amely szintén az alapellátás része és az AMALI-SAM Kft. vállalkozási formában üzemelteti.

A Járóbeteg-szakellátó Központ ez év májusában kezdte meg működését. Összesen május 7-től november 30-ig 24 és fél ezer esetben vették igénybe a Járóbeteg-szakellátó Központ szolgáltatásait és ebből 11 ezer esetben baktalórántháziak. Az intézményben 19 fő dolgozik, ebből 13 fő baktalórántházi. Sajnos az intézmény jelenleg egy 60-70 %-os kapacitással működik, ez azt jelenti, hogy még a további településekről nem az a betegforgalom van jelen, amire számítottunk, vagy ami optimális lenne, pedig kiváló orvosaink vannak, kiváló műszerekkel tudjuk ellátni a feladatainkat, és a másik fontos előnye, hogy nem kell várakozni és nem kell sorban állni. Bízunk abban, hogy előbb-utóbb beáll ez a rendszer és ez esetben már a finanszírozás is nullszaldós lehet, hiszen 60-70 %-os kapacitásnál még alulfinanszírozott az intézmény működése, gazdálkodása, tehát ki kell egészíteni. A korábbi megállapodások alapján ezt elsősorban Baktalórántházának kell pótolni, vagy pedig átmeneti hitellel kell biztosítani az intézmény működését. Várható itt is az állami feladatátvétel, a Kormány döntött arról, hogy azok a Szakellátó Intézmények, vagy önkormányzatok, akik működtetik ezt a szakellátási rendszert, akik május 1-től átmennek állami fenntartásba, február 15-ig döntést kell hozni. Ennek az intézménynek 19 település a tulajdonosa, Baktalórántháza 70 %-ban, a másik 18 település 30 %-os tulajdoni hányadot tesz ki, ezeknek az önkormányzatoknak meg kell hozni a döntést február 15-ig, hogy május 1-től állami fenntartásba kerüljön a Járóbeteg-szakellátó Központ.

Fontos megemlíteni, hogy a nyár folyamán a fekvőbeteg ellátást illetően az Országos Tisztiorvosi Hivatal szétszedte Baktalórántházát, hiszen különböző ágazatokban, különböző területekben Mátészalkához, Fehérgyarmathoz sorolt bennünket, amelyet nem fogadtak jó szívvel a településen élők és a város vezetése sem. Lakossági, képviselő-testületi kezdeményezésre sikerült az Országos Tisztiorvosi Hivatalt rákényszeríteni, hogy változtassa meg a döntését és örömmel jelenthetem, hogy október 24-től újra visszakerültünk minden fekvőbeteg ellátás tekintetében Nyíregyházához.

Szociálpolitikai helyzetünk: Önkormányzatunk összesen 180 millió Ft-ot költött szociális kiadásokra. Vannak juttatások, melyeket különböző jogszabály alapján biztosítanunk kell a rászorulóknak, ilyen például lakásfenntartási támogatás, melyben 570 család részesült, összesen 34,5 millió Ft összegben.

Vannak az ún. nem kötelező feladatellátások a szociálpolitika területén: méltányos közgyógyellátási igazolványban 294 fő részesült, melyre összesen 4 millió Ft-ot kellett kifizetnünk, Bursa Hungarica Ösztöndíjat januárban 35 fő részére folyósítottunk, összesen 100 ezer Ft-hoz tudjuk juttatni a felsőfokú oktatási intézményben tanulókat.

A tüzelési támogatást ebben a fűtési szezonban is az állam támogatja, ebben a fűtési szezonban összesen 510 m3 tűzifa vásárlására nyílik lehetőség. Ebben az évben jobban meg kellesz húznunk a rászorultsági kategóriát, fele annyi családnak tudunk ilyen jellegű természetbeni juttatást biztosítani. A rászorultsági feltételekről a Képviselő-testület fog dönteni. Január második felében a munkatársaink elkezdik kihordani ezt a fát mindenkinek a lakására, természetesen ebben az évben is egy háztartásba egy család részére tudunk támogatást biztosítani.

Az önkormányzatnál az állandóan foglalkoztatottak száma megközelíti a 400 főt. Ez a létszám kiegészült az átmeneti foglalkoztatási lehetőségekkel, elsősorban a közfoglalkoztatási program keretében vettünk igénybe támogatást, amelynek segítségével sikerült jó néhány munkanélkülit foglalkoztatni. Baktalórántházán kb. 600 fő munkanélküli van, ez nagyon nagy szám, ebből a 600 főből 2012-ben összesen 273 fő átmeneti foglalkoztatására nyílt lehetőség. Ezek a számadatok is jelzik, hogy óriási a probléma ezen a területen. Vállalkozások nincsenek, nem jöttek a településre, ezért az önkormányzatra igen nagy teher hárul e tekintetben. A foglalkoztatási programok közül igyekeztünk minél többet és minél nagyobb számban kihasználni. A START foglalkoztatási program keretében 150 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, ebből 120 fő az önkormányzatnál, 30 fő a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulatnál dolgozott február 7-től december 31-ig zajlik ez a foglalkoztatás. Általános közfoglalkoztatás keretében 70 főt sikerült alkalmaznunk, ezek valamelyest kisebb időtartamú, 4-5 hónapos foglalkoztatást jelentenek.

Első munkahely garancia programot hirdetett a kormány szeptember 1-től december 31-ig, azok a pályakezdők, akik korábban még nem dolgoztak sehol, azok részére nyílott foglalkoztatási lehetőség, összesen 23 főt tudott alkalmazni önkormányzatunk ebben a programban. Bértámogatásban összesen 37 fő részesült. A közfoglalkoztatási program tervezésekor lehetőségünk nyílt, hogy növeljük ezt a létszámot, így várhatóan 2013-ban 50-60 fővel több munkanélküli foglalkoztatására nyílik lehetőség, jelenlegi állapotok szerint március 1-től.

Ebben az évben is nagy segítséget nyújtott számunkra a Munkaügyi Központ baktalórántházi kirendeltségének vezetője, aki kiemelten kezeli városunkat.

Közbiztonság: A rendőrőrs vezetésében is történt egy személyi változás, Kapdos Gábort november 1-től vásárosnaményi rendőrkapitánnyá nevezték ki, jelenleg megbízott parancsnokként Oláh János tölti be a tisztséget.

Változás várható a katasztrófavédelmi tevékenységünkben is, Baktalórántházán működött az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság 2007. november 1-től, ennek a tűzoltóságnak a tevékenysége december 31-vel megszűnik, hiszen ezt is átveszi az állam. Baktalórántházán egy állami katasztrófavédelmi őrs fog létesülni január 1-től. Ez egyrészt pozitív, mert jelent egy magasabb szintű ellátást, részben a technikai felszereltségek terén, részben az ott dolgozók felkészültsége terén. A negatív része, hogy az eddig ott dolgozók közül csupán a fele létszám felelt meg a magasabb elvárásoknak, nem mindenkit tudnak átvenni hivatásos tűzoltónak a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kötelékébe.

A közrend, közbiztonsághoz tartozik még a városőrség tevékenysége. Továbbra is Petró István vezetésével kívánjuk ellátni ezt a feladatot, mint ahogy azt az előző években tettük. Lehetőségünk nyílt arra, hogy ún. városőröket alkalmazzunk, bízom benne, hogy 2013-ban is működnek majd a városőrök a településen, akik aktívan segítik a rendőrség munkáját.

Fejlesztések: A START közfoglalkoztatási program keretében hajtottunk végre jelentős fejlesztéseket, egyrészt zárt belvízelvezető csatornákat építettünk ki, elsősorban a városközponthoz tartozó területeken: Vasút utca, Petőfi utca, Zöldfa utca, Köztársaság tér egyes területeire, igyekeztünk a zárt csatornákat útpadkával is ellátni, térköves útpadkákat alakítottunk ki ezeken a területeken. Ez egyrészt biztonságosabbá teszi a közlekedést, másrészt pedig esztétikusabbá teszi a városképet. Ezt a programot szeretnénk a jövőben is folytatni, hiszen nagyon sok olyan központba vezető bekötő út van: Kossuth utca, Petőfi utca, Vasút utca további szakasza, ahol ezt a műszaki tartalmat szeretnénk megvalósítani.

Jövő évi fejlesztési elképzeléseinkről:

A Könyvtár infrastrukturális fejlesztésére 20 millió Ft-os pályázatot sikerült elnyernünk, amely elsősorban informatikai fejlesztést jelenthet a jövőben.

Benyújtottunk egy 500 millió Ft-os pályázatot a Dégenfeld-kastély felújítására. A kastély épületében egy innovatív turisztikai fejlesztést szeretnénk megvalósítani, 3 dimenziós interaktív múzeumot kívánunk kialakítani, amely bemutatná Baktalórántháza, a megye, a kistérség történelmi nevezetességeit, földrajzi területeit. Bízunk benne, hogy ez a pályázatunk sikeres lesz és ez a fejlesztés megvalósul.
Szeretnénk folytatni a fűtéskorszerűsítési programunkat, minden középületet ellátni nem gáz rendszerű fűtési móddal, gondolok itt a Városi Szociális Központ épületére, az általános iskola épületére. Ez egy komplex pályázat, lehetőség lesz homlokzat szigetelésre, nyílászárók cseréjére is azokban az intézményekben, amelyek nyertes pályázattal fognak bírni.

Továbbra is tagjai vagyunk Ivóvízminőség-javító program társulásának, valamint a szennyvíz felújítási program társulásának. Az Ivóvízminőség-javító program magában foglalná Baktalórántháza esetén egy új kút furását, valamint a jelenlegieknek a felújítását, valamint a hálózat egyes részeinek a felújítása történne meg a program keretében. A szennyvíz felújítási program keretében részben a csatornahálózat kerülne felújításra, a szennyvíztisztító telep pedig komplex felújítást és bővítést kapna.

Fontos megjegyezni, hogy az ivóvíz, illetve szennyvíz szolgáltatás területén is változás történik, eddig a BAKARA BT. üzemeltette a rendszert. A Képviselő-testület korábbi döntése alapján 2013. január 1-től a Tisza-menti Regionális Víziközmű Vállalat fogja működtetni az ivóvíz hálózatot, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatot, a mi rendszerünkhöz tartozó településeken. Januárban a lakosságot fel fogják keresni, új szolgáltatási szerződés megkötése céljából. Bízunk benne, hogy zökkenőmentesen fog történni ez az átállás is.

Módosítás dátuma: 2013. február 08. péntek, 12:35  


A városháza épülete, Baktalórántháza.

Közös Önkormányzati Hivatal Baktalórántháza

Cím
4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.
Telefon / fax
+36-42-550-032, +36-42-550-033
E-mail
baktaph@vnet.hu, baktapmh@gmail.com
Ügyfélfogadás
Hétfő-csütörtök: 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
Péntek: 7.30 - 13.00